Audit Financiar

GENERAL AUDIT

Societatea noastră oferă o paletă largă de servicii de audit financiar:

Audit de situații financiare

Audit intern

Audit pe bază de proceduri convenite

Audit/Due dilligence pentru fuziuni și achiziții

Audit de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile

Revizuirea situațiilor financiare

Serviciile de audit statutar de situații financiare sunt necesare societăților care sunt obligate prin lege să auditeze situațiile financiare anuale în conformitate cu legislația din România.

Societățile care nu sunt obligate prin lege să efectueze audit statutar pot opta pentru auditarea situațiilor financiare.

Ce înseamnă auditul de situații financiare?

Acesta presupune elaborarea unui raport de audit care conține:

  • O introducere care identifică situațiile financiare care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
  • O descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar, care identifică standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;
  • O opinie care prezintă clar punctul de vedere al auditorului cu privire la următoarele:
    • Dacă situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară și

    • Dacă situațiile financiare anuale sunt conforme cerințelor legale aplicabile.

Cine este interesat de informațiile dintr-un raport de audit?

  • Acționarii/asociații societății;
  • Persoanele care acordă finanțare societății sau cele care sunt interesate să investească în societate;
  • Statul, prin organismele de reglementare în domeniu (Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Banca Națională a României etc.);
  • Angajații/conducerea societății.

Serviciile de audit intern sunt necesare tuturor societăților supuse auditului de situații financiare, acestea fiind obligate prin lege să organizeze activitatea de audit intern. De asemenea, și celelalte categorii de societăți pot opta pentru organizarea activității de audit intern.

Ce reprezintă auditul intern?

Activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere ale acesteia.

Care este scopul activității de audit intern?

 • Furnizarea unei asigurări rezonabile pentru managementul societăţii cu privire la buna funcţionare a sistemului organizațional şi a procedurilor aferente activităţii auditate;
 • Îmbunătăţirea activităţii managementului.

Serviciile de audit pe bază de proceduri convenite sunt necesare conducerii pentru evaluarea unuia sau mai multor segmente din activitatea societății și/sau pentru a crește credibilitatea informațiilor furnizate terților (instituții de credit, organisme de reglementare, acționari sau potențiali cumpărători ai unei afaceri).

Ce reprezintă auditul pe bază de proceduri convenite?

 • Agreerea procedurilor ce se vor efectua de către auditor
 • Prezentarea constatărilor efective în urma verificărilor efectuate de către auditor

Care este scopul unui audit pe bază de proceduri convenite?

 • Evaluarea obiectivă și independentă a activității pentru care s-au agreat procedurile convenite, cu rol determinant în luarea deciziilor de către societatea dumneavoastră

Serviciile de audit („due dilligence”) pentru proiecte legate de achiziții și fuziuni de societăți comerciale sunt necesare în perioada premergătoare unei tranzacții de vânzare-cumpărare a unei companii sau atunci când două societăți au în vedere fuzionarea.
În principal, cumpărătorul unei afaceri este interesat de situația financiară a companiei pe care o achiziționează și noi vă putem furniza serviciile noastre în vederea stabilirii fezabilității tranzacției, prin evaluarea corectă a riscurilor și identificarea oportunităților de afacere. De asemenea, există situații când vânzătorul este interesat de un astfel de audit pentru a-i fi necesar în stabilirea valorii societății sale.

Serviciile de audit de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile sunt necesare pentru verificarea cheltuielilor efectuate pentru finanțarea unui proiect din fonduri nerambursabile conform cerințelor din contractele de finanțare.

Ce presupune?

 • Verificarea eligibilității, realității, exactității cheltuielilor efectuate de beneficiarul fondurilor solicitate în cererile de rambursare pentru acțiunile finanțate prin contracte de finanțare.

Care este scopul auditului?

 • De a asista autoritatea contractantă (finanțatorul) în evaluarea situației în care cheltuielile prezentate de beneficiarul fondurilor în cererea de rambursare au avut loc, sunt fidele și eligibile.

Serviciile de revizuire a situațiilor financiare sunt necesare atunci când se dorește obținerea unei asigurări cu privire informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile de verificare sunt mai restrânse decât în cazul unui audit statutar de situații financiare.

Ce presupune?

 • Realizarea de interviuri cu persoanele care au întocmit situațiile financiare precum și cu cele care își asumă răspunderea pentru situațiile financiare
 • Derularea de proceduri analitice cu scopul de identifica eventuale erori în situațiile financiare
 • Furnizarea unui nivel moderat de asigurare asupra situațiilor financiare